Preşedinte:

Pr.VASILE- CRISTIAN  NIȚĂ

Membri de drept:

Pr. PESCARU  GHEORGHE
Pr. FUSCEL GHEORGHE SORINEL

Diacon GRUMEZA Cătălin
Dl.  MUNTEAN PETRU – cântăreţ

 

Membri:

Dl. Arh. GOICIU  GHEORGHE                         

Dl. CIOBANU  CONSTANTIN  – Cenzor                                    

Dl. Col. ILINCA  IONEL                                               

Dl. TROFIN  GHEORGHE                                             

Dl. DENES  MARIUS  – Epitrop                                                   

Dl. POPA  MIHAI                                                           

Dl. DINCĂ  MIHAI                                                         

Dl. ENACHE  VICTOR                                                  

Dl. POPA MIHAI  AUREL                                             

Dl. PARASCĂ  IOAN                                                     

Dl. NICOLAU ALEXANDRU                                      

Dl. ION  MIHAI    

                                                          

Membri  supleanţi:

Dl. SCĂUNA MARIAN                                             

Dl. SECULA  GHEORGHE                                            

Dl. CARPEN  SANDU               

 


Art. 59 – (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunarii parohiale.

Adunarea parohiala este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în numar de 7, 9 sau 12 membri – în functie de categoria parohiei, precum si 2-4 membri supleanti.

(2) Membrii Consiliului parohial si supleantii, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activeaza benevol si pot fi realesi.

(3) Membrii aceleiasi familii, precum si rudeniile spiritual (nasii si finii) nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului parohial.

(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi slujitori activi ai parohiei, precum si primul cântaret (cantor, dascal) al bisericii parohiale.

Art. 60 – Pentru activitate potrivnica Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocati de Permanenta Consiliului eparhial, la cererea motivatã a parohului, avizata de protopop, sau în urma constatarii de catre autoritatea superioara bisericeasca. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de 5 ani în Consiliul parohial.

Art. 61 – (1) În afara atributiilor prevazute la art. 55, lit. a), b),

c), d), e), i) si j), Consiliul parohial exercita toate atributiile Adunarii parohiale, când aceasta nu este întrunita, precum si urmatoarele atributii:

a) desemneaza dintre membrii Adunãrii parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunarii eparhiale din circumscriptia respectiva;

b) întocmeste bugetul parohial si urmareste modul de chivernisire al acestuia;

c) întocmeste raportul privind contul de executie si bilantul financiar-contabil al Parohiei;

d) elaboreaza raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care îl prezintã spre aprobare Adunarii parohiale;

e) desemneaza 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;

f) primeste si verifica justificarea financiara anuala a gestiunii Comitetului parohial;

g) aproba propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si carti de cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor parohiale (culturale, sociale, fundationale), precum si alocarea fondurilor corespunzatoare;

h) vegheaza ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânãri, calendare, obiecte si carti de cult, precum si tiparituri de zidire duhovniceasca, sa se faca numai de la Centrul eparhial, pentru sustinerea activitatilor misionare ale eparhiei respective;

i) unde sunt mai multi slujitori ai altarului, încredinteaza, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii raspunderi materiale si gestionare de catre acesta.

(2) Hotarârile în legaturã cu prevederile de la alin. (1), lit. a),

e) si i) ale prezentului articol se comunica protopopului, pentru aprobaare.

Art. 62 – (1) Consiliul Parohial se întruneste lunar sau cel putin o data pe trimestru.

(2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o saptamâna înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se afla pe ordinea de zi.

(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezenta a trei patrimi dintre membrii sai si ia hotarâri valabile cu votul a doua treimi dintre membrii prezenti.

(4) Lucrarile si hotarârile Consiliului parohial se consemneaza într-un registru de procese-verbale ale sedintelor Consiliului parohial.

(5) Hotarârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toti credinciosii Parohiei.

Last modified: martie 20, 2014