20180121_122925.jpgPREȘEDINTE:

Pr. Paroh VASILE- CRISTIAN  NIȚĂ

MEMBRI DE DREPT:

Pr. FUSCEL GHEORGHE SORINEL

Pr. GRUMEZA CĂTĂLIN IONUȚ

MEMBRI:


Dl. Arh. GOICIU  GHEORGHE                        

Dl. CIOBANU CONSTANTIN -Cenzor                                     

Dl. Dr. MUNTEANU  LAURENȚIU                           

Dl. SCĂUNAŞ  MARIAN                                             

Dl. DENEŞ MARIUS  -Epitrop                                                  

Dl. POPA  MIHAI                                                            

Dl. CARPEN  SANDU                                                   

Dl. ENACHE  VICTOR                                                   

Dl. POPA MIHAI AUREL                                             

Dl. PARASCĂ IOAN                                                     

Dl. ION  MIHAI                                                                      

Dl. NICOLAU ALEXANDRU 

MEMBRI SUPLEANȚI:
                                    

Dl. SLAVU  ION                                                              

Dl. DINCĂ MIHAI

                                                                                 


Art. 59 - (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunarii parohiale.

Adunarea parohiala este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în număr de 7, 9 sau 12 membri – în funcție de categoria parohiei, precum și 2-4 membri supleanți.


(2) Membrii Consiliului parohial și supleanții, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activează benevol și pot fi realeși.


(3) Membrii aceleiași familii, precum și rudeniile spirituale (nașii și finii) nu pot fi în același timp membri ai Consiliului parohial.


(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca președinte, ceilalți preoți și diaconi slujitori activi ai parohiei, precum și primul cântăreț (cantor, dascăl) al bisericii parohiale.


Art. 60 - Pentru activitate potrivnică Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocati de Permanența Consiliului eparhial, la cererea motivatã a parohului, avizată de protopop, sau în urma constatării de către autoritatea superioară bisericească. Membrii revocați nu pot fi realeși timp de 5 ani în Consiliul parohial.

Art. 61 - (1) În afara atribuțiilor prevăzute la art. 55, lit. a), b),c), d), e), i) și j), Consiliul parohial exercită toate atribuțiile Adunării parohiale, când aceasta nu este întrunită, precum și urmatoarele atribuții:

 1. a) desemnează dintre membrii Adunării parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunarii eparhiale din circumscripția respectivă;

  b) întocmește bugetul parohial și urmărește modul de chivernisire al acestuia;

  c) întocmeste raportul privind contul de execuție și bilanțul financiar-contabil al Parohiei;

  d) elaborează raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care îl prezintă spre aprobare Adunarii parohiale;
  e) desemneaza 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;

  f) primește și verifică justificarea financiară anuală a gestiunii Comitetului parohial;

  g) aprobă  propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu veșminte, icoane, obiecte și cărți de cult, cele necesare pentru serviciul religios și a instituțiilor parohiale (culturale, sociale, fundaționale), precum și alocarea fondurilor corespunzătoare;
 2. h) veghează ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânări, calendare, obiecte și cărți de cult, precum și tipărituri de zidire duhovnicească, sa se facă numai de la Centrul eparhial, pentru susținerea activităților misionare ale eparhiei respective;
 3. i) unde sunt mai mulți slujitori ai altarului, încredințează, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii raspunderi materiale și gestionare de către acesta.


(2) Hotărârile în legatură cu prevederile de la alin. (1), lit. a),e) și i) ale prezentului articol se comunică protopopului, pentru aprobare.


Art. 62 - (1) Consiliul Parohial se întrunește lunar sau cel puțin o dată  pe trimestru.

(2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o săptamâna înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se afla pe ordinea de zi.

(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezența a trei pătrimi dintre membrii săi și ia hotărâri valabile cu votul a două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Lucrările ăi hotărârile Consiliului parohial se consemneaza într-un registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliului parohial.

(5) Hotărârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toți credincioșii Parohiei.
Parteneri

Binefăcători